Artikel over Aspartaam uit de Star Tribune van 1996

* 22 November 1996 *

Greg Gordon (Hoofdredacteur) Star Tribune
Vertaling: Ed Gunneweg

Star Tribune Online Nation/World

FDA verzette zich tegen voorstellen om aspartaam te testen!

WASHINGTON, D.C. -- Functionarissen van de FDA hebben jarenlang voorstellen van wetenschappers van de regering tegengehouden om uitvoerige onderzoeken over de veiligheid van de veiligheid van de kunstmatige zoetstof Aspartaam, die door meer dan 100 miljoen Amerikanen gebruikt wordt onder de naam NutraSweet.

Tussen de vroege jaren 1980 en 1994 verzochten wetenschappers bij het Nationaal Instituut voor Milieu en GezondheidsWeten schappen (NIEHS) tenminste vier maal dat het regeringsprogram-ma voor toxicologisch onderzoek de onderzoeken zou financieren.

De wetenschappers van de regering verklaarden dat ze wilden dat het Nationale Toxicologische proefdier Programma onderzoeken zou houden om een oplossing te vinden voor de vragen betreffende het risico op kanker.

Na elk van deze "voorstellen" verkozen de NIEHS functionarissen het onderzoek niet door te zetten op aandringen van FDA functionarissen, die zeiden dat ze tevreden waren met de door de in-dustrie gefinancierde onderzoeken waaruit geen gezondheidsrisico bleek.

Echter, na een wetenschappelijk bijdrage door onderzoekers van Universiteit van St.Louis in Washington is de angst opnieuw aan-gewakkerd dat aspartaam een dodelijke vorm van hersentumoren zou kunnen veroorzaken, hebben huidige en voormalige NIEHS functio-narissen kritiek op de FDA dat ze hun invloed hebben gebruikt om onderzoek dat sommige of alle veiligheidsvraagstukken zou hebben opgelost tegen te houden. Temidden van vragen van consumenten-groepen om meer onderzoek, zei de directie van NIEHS dat zij hun beslissing opnieuw in overweging te nemen.

FDA medewerkers met inbegrip van Commissaris David Kessler, houden vol dat aspartaam veilig is en dat er geen onderzoek meer nodig was.

Alan Rulis, die toezicht houd op de goedkeuring van voedings additieven bij het bureau, zei deze week dat de FDA "een weten-schappelijke basis" nodig had om ver onderzoek te bekrachtigen.

Twee NIEHS toxicologen, James Huff and June Dunnick, verklaarden dat ze onafhankelijke onderzoeken zochten, niet omdat ze gegevens hadden die de indruk wekten dat NutraSweet gezondheidsproblemen veroorzaakte, maar vanwege de zeurderige ongerustheid over de veiligheid van een van de alom tegenwoordigde voedings-additieven.

De onthulling dat wetenschappers van de regering buiten de FDA meer onderzoek wilden voegde een nieuw twistpunt toe aan een lang-durige verdeeldheid over de manier waarop het bureau de populaire, caloriearme zoetstof in 1981 goedkeurde, het gebruik ervan uit-breidde en de veiligheid gedurende de laatste 15 jaar verdedigde.

NIEHS medewerkers zeiden dat de onwil van de FDA voorkwam dat regeringsonderzoek de verschillen zou oplossen tussen de stand van zaken van door de industrie gesponsorde onderzoeken, die de zoetstof veilig bevonden en een groot aantal onafhankelijke onderzoeken die ongerustheid voor de gezondheid deden ontstaan.

Waarnemend FDA commissaris Michel Friendman zei later, waarbij hij de wetenschappelijke geluiden van de laatste publicaties be-twijfelde, waarin gesuggereerd werd dat de zoetstof hersen-tumoren zou kunnen veroorzaken, dat het bureau er alles voor over had om alle dierproef gegevens over aspartaam opnieuw te bekijken. Inderdaad zei hij, vonden wetenschappers van het Toxicologisch programma dat er niet "genoeg bewijs" was om verder onderzoek te rechtvaardigen. Hij vergat echter te vermelden dat de FDA, die het toxicologisch programma had helpen financieren, zich herhaaldelijk tegen zulke onderzoeken verzette.

"Het is een schitterende manier om te garanderen dat het niet is getest," zei David Rall, die in 1990 met pensioen ging na 19 jaar lang voorzitter van de NIEHS te zijn geweest en toezicht hield op het Nationale Toxicologische Programma. "De test groep ervan weerhouden te testen en dan zeggen dat het veilig is."

Wijdverbreid gebruik

Rall zei dat het gebruik van aspartaam "de verwachtingen enorm had overtroffen toen het oorspronkelijke toxicologische onderzoek gedaan was" in de vroege jaren 70 door G.D. Searle & Co uit Illinois, de eigenaar van het patent. (Searle werd in 1985 door Monsanto in St. Louis aangekocht) die nu jaarlijk, door dochter-maatschappij NutraSweet Kelco Co., ongeveer een miljard Nutra-Sweet verkoopt.

Rall zei dat "iedere chemische verbinding die zo wijdverbreid gebruikt wordt, zo nu en dan met moderne methodes opnieuw getest zou moeten worden." Hij zei dat wetenschappers veel betere tech-nieken hebben en veel beter weten hoe ze kanker moeten ontdekken dan dat ze dat in de jaren 70 konden.

Zoals zoveel andere wetenschappers, zei Rall dat hij sceptisch stond tegenover de recentelijk gepubliceerde onderzoek gegevens naar hersentumoren door de Universiteit van St. Louis in Washing-ton. Maar hij noemde de verklaring van Gerald Moser, senior con-sulterend geneesheer van NutraSweet Kelco absurd, dat het onmo-gelijk zou zijn dat de zoetstof kanker zou kunnen veroorzaken.

Richard Nelson, woordvoerder van NutraSweet Kelco, zei dat de firma vindt "dat de meer dan 200 onderzoeken die gedaan waren voor en aansluitend op de goedkeuring van aspartaam meer dan vol-doende de veiligheid van het ingredient demonstreert."

Als de FDA meer onderzoek had gewenst, zei hij, "zouden wij de eerst zijn geweest om er voor te zorgen dat deze testen zouden zijn gehouden," ofschoon de firma een ander soort test labora-torium zou voorstellen dan dat van het Toxicologisch Programma.

Bij het National Toxicology Programma bij het Research Triangle Park, N.C., beginnen elk jaar meer jaren studies op zeven tot acht substantie die worden uitgekozen uit selecties door een commissie wetenschappers uit ongeveer een tiental federale agentschappen. Beslissingen zijn moeilijk omdat onderzoeken naar kanker aleen al $1,5 tot $5 miljoen kosten en vier jaar of meer duren, zie George Lucier, voorzitter van de NIEHS afdeling van voor het Toxicologische Programma.

Voordat ze officieel een onderzoek aan de voltallig commissie voorstellen, overleggen de ambtenaren van het NIEHS met de com-missie die de voorgedragen stof regelt, om de interesse in verder onderzoek te peilen, zei Lucier. Aan het standpunt van het bureau wordt grote waarde gehecht, zei hij.

De plaatsvervanger van Lucier, John Bucher, zei dat tenminste twee anderen van buiten het bureau, waarvan hij de identiteit niet onthulde, aspartaam eveneens noemden voor verder onderzoek. Hij zei dat als FDA medewerkers werden benaderd, zij in elk van de half dozijn gevallen als aspartaam gekozen werd, verder onder-zoek niet noodzakelijk vonden. NIEHS medewerkers lieten dan de voorstellen varen zonder ze aan commissies voor te stellen, zei hij.

Rall zei dat hij een van de voorstellen persoonlijk naar de FDA bracht maar dat Sanford Miller, toen voorzitter van het Centrum voor Voedings Veiligheid en Toegepaste Voeding, hem toen vroeg "het een jaartje of twee uit te stellen."

Huff zei dat hij bij zijn kandidaatstelling, hij van plan was een complete levensloop van dierproeven te houden voor alle moge-lijke giftige effecten van aspartaam, vanaf de geboorte door de paartijd, zwangerschap en zoogtijd, "om de ondervindingen van de mens na te bootsen."

"De FDA heeft een ton rapportage met bijverschijnselen" van het publiek, zei Huff. "Ze leggen het naast zich neer. Ze zeggen slechts, nou ja, 'het is eigenaardig'. Ik denk dat het echt is."

Gezondheidsklachten

FDA medewerkers zeiden dat sinds 1981, ongeveer 8000 consumenten geklaagd hebben bij het bureau, dat de zoetstof lichamelijk aan-doeningen bij hen heeft veroorzaakt, met inbegrip van hoofdpijn, misselijkheid, klachten bij het zien en attaques, Wetenschappers beschouwen zulke rapporten anekdotisch een geen bewijs of oorzakelijk gevolg.

Huff zei toch is het aantal rapporten zorgwekkend, want "als 100 mensen hoofdpijn krijgt na het gebruik van kauwgom met aspartaam er slechts een het zal rapporteren."

Rulis van de FDA, die niet betrokken was bij de goedkeuring van aspartaam, zei dat de tegenzin van het bureau om meer onderzoek te steunen, beschouwd moest worden in het gehele verband: Er worden computer gegevensbestanden gebruikt om de voortdurende veiligheid van duizenden voedsel toevoegingen te volgen. Het "kan niet worden toegestaan," zei hij, "dat alleen bezorgdheid om een product, een besluit over onderzoek naar de veiligheid mag beïnvloeden."

"De drijfveer is de wetenschappelijke basis voor die bezorgdheid. Dat is waar we naar kijken en dat zien we in dit geval niet."

David Hatten, die aan het hoofd staat van een afdeling "Evaluatie van de gevolgen voor de gezondheid," van de FDA zei dat NIEHS medewerkers nooit echt op verder onderzoek hadden aangedrongen maar alleen het oordeel van het bureau zochten of meer onderzoek nodig zou zijn.

Dunnick, die in 1994 samen met Huff een dringend om een onderzoek verzocht en eveneens laat in de jaren 80 de zoetstof voordroeg, zei dat ze dat deed omdat vrouwen hun bezorgdheid hadden geuit over de veiligheid van de zoetstof tijdens een onderzoek van het Nationaal Instituut voor gezondheid.

Een belangrijke reden voor de discussie over aspartaam, naast de klachten van de consument, was de onenigheid over eerdere Laboratorium onderzoeken van Searle.

Twee onderzoekscommissies van de FDA publiceerden vernietigende rapporten midden in de jaren 70 betreffende de kwaliteit van het onderzoek van de firma. In 1976, verzocht de hoofd raadsman van de FDA om een Gerechtelijk onderzoek van de firma in verband met vermeende onregelmatigheden in de laboratoria. (Zo'n onderzoek is nooit gehouden.) Een Openbare onderzoekscommissie, die In 1980 verzocht was om wetenschappelijke gegevens over aspartaam opnieuw te bezien stemde, stemde 3-0 om het van de markt te houden hangend verder onderzoek naar de kwestie van de hersentumoren.

In de eerste maand van de regering Reagan, zei de nieuwe FDA com-missaris Arthur Hull Hays dat een laat aangekomen onderzoek van de industrie de vragen omtrent kanker hadden opgelost. Hij ont-sloeg de Onderzoeksraad en bracht NutraSweet op de markt.

NutraSweet Kelco heeft gezegd dat aansluitend onderzoek de inte-griteit van de oorspronkelijke Searl onderzoeken heeft bevestigd.


Copyright © 1996 Star Tribune. Herdrukt met toestemming van de Star Tribune. Geen verdere Herpublicatie of distributie is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Star Tribune

Bezoek http://www.startribune.com (en bedank ze voor hun verantwoordelijke verslaggeving!)

Opmerking van de WebMaster:

Speciale dank gaat uit naar de auteur voor het verkrijgen van toestemming om dit doordachte artikel te plaatsen. Ik hoop oprecht dat er meer journalisten zullen zijn die alsnog een onderzoek willen starten naar het fenomeen aspartaam. Waarom is er in Nederland zo weinig (geen) onderzoek verricht voordat aspartaam op de markt werd gebracht? Kwam dat omdat men (de Staatssecretaris van Volksgezondheid) dacht dat er voldoende onderzoek was verricht. Kijk eens naar de afgrijselijke feiten die voorhanden zijn en laten we aan de hand daarvan besluiten aspartaam uit onze voeding te weren.

Oorzaak en Gevolg

Miljoenen onwetende slachtoffers gebruiken aspartaam. Allemaal worden zij getroffen! Alleen tijd, gevoeligheid en opeen gehoopte schade onderscheidt diegenen die directe reacties vertonen van hen waarbij het tien tot vijftien jaar duurt voordat hun klachten hen op de knieën dwingt. De pijn, complicaties en wanhoop zijn toe te schrijven aan een opzettelijk foutief geïnformeerde medische stand en consument.

De minachting van de FDA voor wat zij noemen "anekdotische" bewijzen (die zij trachten te negeren), trotseren de logica. Waar rook is is meestal ook vuur. Aspartaam is, wat ze zelf toegeven, de substantie waarover het MEEST geklaagd wordt. Het bovenstaande artikel noemde 8000 klachten. Ze zeggen zelf dat slechts een procent van de slachtoffers een klacht rapporteert. Dit blaast het aantal slachtoffers op tot tenminste 800,000, die het zouden MOETEN rapporteren!!

Tot nu toe heb ik vele malen geprobeerd om bij onze toenmalige Staatssecretaris van Volksgezondheid, Erika Terpstra, ex minister Borst, de commissie Volksgezondheid van de 2e kamer, minister de Geus, de SP, Jan Marijnissen, de Consumentenbond, verscheidene hoogleraren, professoren de aandacht te vestigen op deze zoetstof, die vrije methylalcohol bevat, die gemakkelijk verandert in formaline en een afbraakproduct DKP (een kankerverwekkende stof), terwijl het in de koelkast gekoeld wordt in de ongeopende verpakking... En dat is dan een door de Europese Gemeenschap goedgekeurde voedingsadditief.

Artsen, Professoren, de Diabetes Vereniging, politieke partijen, allemaal heb ik ze benaderd, zowel per brief als per E-mail. Tot nu toe is er niet een instantie geweest die op mijn berichten positief heeft geantwoord.

Zijn wetenschappers in Nederland bang om hun nek uit te steken? Het lijkt er wel op want op gerichte vragen worden nietszeggende antwoorden gegeven. Werken ze allemaal met Rijkssubsidie en zou die wel eens ingehouden kunnen worden? Anders kan ik het niet begrijpen!

Nooit is er een vervolg onderzoek geweest naar de veiligheid van aspartaam. Hoewel de methoden op dit moment veel beter moeten zijn om het gevaar van de ingrediënten van aspartaam te testen, blijkt dat er ook in Europa nooit nader onderzoek is ge-daan. Ooit goedgekeurd altijd goedgekeurd! Kort geleden is er een amendement aangenomen bij de EU om aspartaam opnieuw te onderzoeken.

Bezorgd of Boos?

Bezorgd, verontrust, kwaad . . . wat dan ook, wilt u iemand vragen stellen of uw eigen antwoorden (of geen-antwoorden) krijgen neem dan contact op met een van onderstaande adressen.

Stuur een email naar de Staatssecretaris van Volksgezondheid

Vraag Dr. Bressler wat er is gebeurd met het "Bressler" rap-port naar de resultaten van de onderzoeks methodes van Searl. JBRESSLE@ORA.FDA.GOV

Of ga naar de pagina van de " Regering" Of onze Minister-president, de Europese Commissie, Staatssecretaris of uw Politieke Partij.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!